Kontakt

Campushotel Empfang

Telefon: +49 234 9447 0
Telefax: +49 234 9447 199
E-Mail: reservierung@e-b-z.de 

EBZ Berufskolleg Schulsekretariat

EBZ Berufskolleg
Telefon: +49 234 9447 565
Telefax: +49 234 9447 555
E-Mail: schulsekretariat@e-b-z.de

 

EBZ Akademie Verwaltungsmanagement

EBZ Akademie
Telefon: +49 234 9447 575
Telefax: +49 234 9447 599
E-Mail: akademie@e-b-z.de

EBZ Business School Sekretariat

EBZ Business School
Telefon: +49 234 9447 700
Telefax: +49 234 9447 777
E-Mail: rektorat@ebz-bs.de

Reservierung Hotel- und Tagungsräume

Reservierungsbüro
Telefon: +49 234 9447 500
Telefax: +49 234 9447 199
E-Mail: reservierung@e-b-z.de

InWIS Sekretariat

Simone Skrzypczak-Borgmeier
Telefon: +49 234 8903 418
Telefax: +49 234 8903 449
E-Mail: simone.borgmeier@inwis.de